Algemene voorwaarden
Welkom bij Nellekecreatief te Zwijndrecht.

Door een bestelling te plaatsen via deze website gaat u accoord met de onderstaande voorwaarden.
Op alle door ons zelf toegevoegde artikel omschrijvingen: copyright Nellekecreatief Zwijndrecht

Algemene voorwaarden van Nellekecreatief te Zwijndrecht.
Kamer van Koophandel
Rotterdam: 70712875
BTW NUMMER: NL002034345B09
Banknummer: 0008087976
IBAN NL27 INGB 0008 087976
BIC Nummer: INGBNL2A
Banknaam: INGB

Nellekecreatief,
Professor Mekelstraat 23
3333BP Zwijndrecht
Telefoon: 0610358051

Factuuradres:
Nellekecreatief
Professor Mekelstraat 23
3333BP Zwijndrecht

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten
van Nellekecreatief en op alle met Nellekecreatief aangegane overeenkomsten.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden
afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.3 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt
daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.4 Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Nellekecreatief
in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst
of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die
met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens
rekening producten worden geleverd.

1.5 Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren,
worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina`s
daaronder mede begrepen facturen ed. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt
als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod.
Zij binden Nellekecreatief derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk
en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt
als een aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst
als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.

2.2 Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
Bij een eventuele prijsverhoging heeft u als consument het recht de bestelling zonder
kosten te annuleren.

2.3 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Nellekecreatief het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden via e-mail dan wel schriftelijk.

2.4 Het bestelformulier kan op een tweetal wijzen worden verzonden aan Nellekecreatief:
a) door het invullen van het bestelformulier op onze internetsite, gevolgd door bevestiging
van de ingevulde gegevens en verzending van het formulier via de elektronische verbinding,
b) door het inzenden van een uitgeprinte, ingevulde en ondertekende versie van het bestelformulier
zoals afgebeeld op onze internetsite.

2.5 Koper en Nellekecreatief komen nadrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatie vorm
een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is
voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht
van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van
het bestelformulier.

2.5 Door een aankoop te doen via deze website komen wij EXPLICIET met u overeen dat voor levering van de artikelen een volledige vooruitbetaling word gevraagd daarbij opgeteld de verzendkosten.
De verzendkosten worden weergegeven in de kassa. Mocht u het niet eens zijn met het bedrag dan kunt u de bestelactie annuleren. Er worden dan ook geen persoonlijke gegevens van u aan ons verzonden.- Bij verzending naar het buitenland worden vooraf de verzendkosten opgegeven. Na ontvangst van een akkoord en betaling wordt het pakket verzonden. Voor alle zendingen buiten Nederland geld een minimum bestelbedrag van € 20,00. Eventuele invoerbelastingen zijn voor kosten van de klant.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO valuta inclusief omzetbelasting. Nellekecreatief geeft de
kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
Verzendkosten gaan volgens TNT tarieven De maximale verzendkosten bedragen 20 euro per
zending binnen Nederland.

3.2 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten.

3.3 De wijze van verpakking de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald.
De wijze van verzending bepaalt de koper bij de totstandkoming van de overeenkomst (bij het
invullen van het bestelformulier).

3.4 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is,
behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.
De koper kan als dan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij
de geleverde goederen retour te zenden. Als consument heeft u recht op een bedenktijd van 7 werkdagen
waarbinnen de overeenkomst met Nellekecreatief zonder opgaaf van reden kan worden ontbonden.

4. Aflevering en leveringstermijnen

4.1 Tenzij ander is overeengekomen (betaling per telebankieren, overschrijving per bank/giro) zal
Nellekecreatief de producten uitsluitend bij volledige vooruitbetaling afleveren (zie punt 2.5 A)

4.2 De door ons opgegeven levertijden (8 tot 10 werkdagen) gelden louter voor leveringen in
Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering
dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn
zal gelden voor nakoming, welke termijn minstens (14) veertien werkdagen zal zijn.

4.3 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper het, door ons
gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier, door ons is ontvangen, en de
volledige betaling op onze rekening is bijgeschreven. Zie hiervoor ook punt 2.5 A

4.4 Nellekecreatief verzend uw aankopen via TNT POST. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden kunt u deze binnen de door TNT gestelde termijn met de door de postbode verstrekte kennisgeving op het postkantoor afhalen.

4.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

4.6 Bij de artikelen die geleverd worden zit geen factuur. De factuur is U per e-mail verzonden.
Koper gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het kan voorkomen dat een bestelling een backorder kan bevatten en niet compleet aan hem of haar kan worden verzonden. Backorders worden door Nellekecreatief zonder extra kosten nageleverd (maximale duur 60 dagen)

4.7 U hebt het recht Uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden
te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om Uw product retour te zenden.
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van U thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6.95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van Uw vervoerder. Indien U gebruik maakt van Uw herroepingsrecht zal het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele verpakking aan ons geretourneerd te worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt U contact met ons opnemen via info@nellekecreatief.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van Uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

4.8 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid,
zal Nellekecreatief binnen 30 dagen zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen.

4.9 Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen de koper de producten volledig
en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Nellekecreatief nimmer gehouden tot
betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of
grove schuld onzerzijds.

5.2 Nellekecreatief is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met storingen in de verbinding met Internet providers, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit, storingen in verband met de invoering van de Euro en andere storingen.

5.3 Ook is Nellekecreatief niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijk onbeschikbaarheid van de bestel mogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van Nellekecreatief wegens onderhoud of anderzijds.

5.4 Nellekecreatief aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Nellekecreatief iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.

6. Overmacht

6.1 Indien Nellekecreatief door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

6.2 Indien de overmacht toestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade) vergoeding.

6.3 Onder overmacht van Nellekecreatief wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinder of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Nellekecreatief of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.

6.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

Waarin deze voorwaarden niet in voorzien is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens-koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Nellekecreatief is gebonden zich te houden aan de regels van de CONSUMENTENAUTORITEIT
voor meer informatie kunt u kijken op www.consumentenautoriteit.nl